Për të përfituar nga shërbimet qeveritare nevojitet të dërgoni kërkesë me shkresë zyrtare pranë AKSHI, shoqëruar me formularët përkatës për secilin shërbim.

Më poshtë informacionet e detajuara për këto sherbime.


1. Ofrimi i hapësirës fizike në Data Center-in Qeveritar - Rack/ hapësirë "U" në Rack

                                                                                                                                                                                                                                                                        

AKSHI, me ane te Data Center Qeveritar, te ndertuar ne ambjentet e tij, ofron hapesire fizike - Rack, hapesire "U" ne Rack per sherbimet e institucioneve qeveritare. Nepermjet Datacenter sigurohen kushtet me optimale te energjise, ftohjes, konektivitetit dhe sigurise per keto paisje. Datacenter Qeveritar eshte i pari ketij lloji ne Republiken e Shqiperise dhe eshte ideuar te ofroje ambjent vendosjeje 100 % te sigurte nga ana fizike dhe logjike per sherbimin qe ai ofron.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Formulari i kërkesës për të perfituar sherbimin e kolokimit fizik të ofruar nga AKSHI - Hapesire ne Rack

Marrëveshja e Ofrimit të Hapësirës fizike

- Kërkesë zyrtare prane AKSHI-t me kerkesat teknike te vendosjes se paisjeve.

Hapat e Procedurës

1. Kërkesë zyrtare pranë AKSHI-t;

2. Plotësimi i formularit për Kolokim fizik

3. Plotësimi marreveshjes kolokim fizik. Ne rastet kur nuk është nenshkruar me përpara kjo mareveshje.

4. Procedimi ne nivel administrativ me marrjen ne dorezim te paisjeve nga AKSHI ne koordinim me institucionin kerkues;

5. Me kerkese te institucionit kerkues, i jepet akses ne Datacenter personave te autorizuar dhe te mireidentifikuar nga institucioni kerkues i hostimit te paisjeve.


Afati i Marrjes së Vendimit


Në varësi të volumit të punes teknike, koha mund te varioje nga 2 ore nga marrja e kerkeses ne max 48 ore.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.


 
2.Shërbim DNS Publik dhe Privat  


AKSHI, nepermjet zgjerimit te rrjetit Govnet, i cili eshte nje rrjet privat qeveritar ne Fiber Obtike (FO) dhe nepermjet infrastruktures CORE NETWORK dhe DISTRIBUTION NETWORK, e ndertuar nga paisje te nje teknologjie te fundit dhe me nje siguri te avancuar, ka arritur te jete prezent ne pjesen me te madhe te institucioneve qeveritare duke shperndare Internet dhe sherbime te tjera te perqendruara. Nje nga keto sherbime eshte edhe DNS privat dhe publik qe ofron Agjencia per institucionet qeveritare. DNS publike sherben per te lidhur informacionin qe permban zona e domain me IP publike te percaktuara. DNS private sherben per te lidhur informacionin qe permban zona e domain me IP private te cilat jane te arritshme per institucionet e lidhura ne Govnet.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kërkese zyrtare prane AKSHI-t me kerkesat per A, MX, AAAA, TXT, CNAME etj., per DNS te brendshme ne rrjetin Govnet apo DNS te jashtme ne Internet.

-  Formulari i kerkeses per te perfituar sherbimin e hostimit të  DNS të ofruar nga AKSHI.

Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Ne varesi te kerkeses per DNS publike dhe /ose private procedohet nga specialistet e AKSH,I perkatesisht me krijimin e zonave ne DNS server privat dhe/ose publik.

3. Ne rast te hostimeve te sherbimeve ne servera jo te AKSHI-t, institucionit i kerkohet te percaktoje IP publike ku do puntojne rekordet perkatese te zones. Saktesia e informacionit te dhene nga IT e institucionit vlereson edhe publikimin me sukses te sherbimit.

4. Ne rast se sherbimet hostohen nga AKSHI prane infrastruktures se tij, e gjithe procedura e publikimit ne DNS te jashtme dhe te brendshme ndiqet nga specialistet e AKSHI-t. Parakusht i domosdoshem per funksionimin e DNS te jashtme eshte qe institucioni kerkues te kete bere modifikimet e nevojshme prane AKEP sipas koordinimit me AKSHI.


Afati i Marrjes së Vendimit


Ne varesi te kerkeses dhe te modifikimeve te kryera nga AKEP per name server te jashtem, koha e realizimit nga AKSHI eshte nga 15 min ne maksimumi 1 ore.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.

3.Shërbim hostimi për portale web dhe për sisteme informacioni të administratës publike  


Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) ofron shërbimin e hostimit të portaleve zyrtare si dhe te sistemeve të informacionit të administratës publike në "Private Cloud", të ndertuar nga AKSHI, ne sherbim te institucioneve te Qeverise Shqiptare.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kerkese zyrtare prane AKSHI-t me te dhenat dhe kerkesat teknike te serverit qe do mbahet portali web apo sistemi informatik qeveritar.

- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e hostimit të portalit web (shared hosting) të ofruar nga AKSHI.
- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e hostimit të serverit virtual të ofruar nga AKSHI.
- Formati i marrëveshjes së hostimit

Hapat e Procedurës

1. Institucioni paraqet kerkesen zyrtare me shkrim prane AKSHI-t, duke identifikuar specifikimet teknike të serverit ku do të mbahet faqja.

2. Plotëson marreveshjen e hostimit të cilen mund ta shkarkojë në lidhjen mësiper

3. Nje person i caktuar, do punoje ne ndertimin e makinave per hostimin e portaleve apo sistemeve te institucionit kerkues.

4. Ne bashkepunim me IT e institucioneve behet instalimi korrekt sipas specifikimeve dhe paketave software te kerkuara. Ne baze te kerkeses zyrtare , mund te behen instalime aplikacionesh shtese ne perputhje me politikat e vete institucioneve.

5. Procedura e hostimit mund te kerkoje edhe ndryshime ne DNS publike apo private te domain sipas kerkesave te publikimit te sistemeve/ portaleve ne LAN Govnet apo WAN Internet.

6. Publikimi ne WAN Internet nepermjet DNS publike te AKSHI-t, mund te kerkoje modifikime teknike prane AKEP. Kjo procedure ndiqet ne bashkepunim me specialistet e AKSHI-t.


Afati i Marrjes së Vendimit


Ne varesi te kerkesave teknike, nga 1 dite pune ne maksimumi 4 dite pune.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Pa pagesë.

4.Shërbimi i ofrimit të postës elektronike zyrtare për administratën publike

 


Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) nepermjet infrastrukures se saj per sherbimet e perqendruara ofron sherbim mail sipas standarteve ne formatin "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " per institucionet publike ne nivel qendror. Ky sherbim ofrohet ne nje cilesi te larte, duke perfshire sigurine ndaj spam,malware,virus etj si dhe duke garantuar nje sherbim 24 ore ne dite per 365 dite te vitit. Sherbimi gjithashtu perfshin edhe suportin teknik (helpdesk) ndaj institucionit perftues.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Shkrese zyrtare prane AKSHI-t me te dhenat per adresat e postes elektronike (emer mbiemer).

- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e postës elektronike nga AKSHI

Hapat e Procedurës

1. Ne vijim te kerkeses zyrtare prane institucionit dhe pasi eshte marre lista zyrtare e personelit te institucionit nis procedura e krijimit te adresave perkatese.

2. Personeli teknik i institucionit kerkues nis proceduren prane AKEP ne deklarimin e nameserver (DNS) per domainin e tyre zyrtar ne nameserver te AKSHI. Kjo procedure kryhet ne bashkepunim me stafin teknik te AKSHI dhe AKEP.

3. Ne vijim nga stafi i AKSHI-t krijohen rekordet per mail ne zonen perkatese te DNS te jashtme te AKSHI (ns1.akshi.gov.al dhe ns2.akshi.gov.al) .

4. Nga ky hap e ne vazhdim institucioni kerkues ka mail zyrtar.


Afati i Marrjes së Vendimit


Ne varesi te volumit te punes teknike koha mund te varioje nga brenda dites deri ne maksimumi 48 ore pas marrjes se kerkeses zyrtare.

Periudha e Vlefshmërisë


Nuk ka afat.

Tarifat dhe Taksat


Pa pagesë.

5.Shërbim konektiviteti në Rrjetin Qeveritar GOVNET

 


AKSHI nepermjet zgjerimit te rrjetit Govnet, i cili eshte nje rrjet privat qeveritar ne Fiber Obtike (FO) dhe nepermjet infrastruktures CORE NETWORK dhe DISTRIBUTION NETWORK e ndertuar nga paisje te nje teknologjie te fundit dhe me nje siguri te avancuar, ka rritur te jete prezent ne pjesen me te madhe te institucioneve qeveritare duke shperndare INTERNET dhe Sherbime te tjera te perqendruara. Interneti i akshi eshte teresisht redundant npemjet protokollit BGP dhe nepermjet AS te AKSHI (AS 5576) si dhe IP reale te regjistruara prane RIPE NCC ne emer te Qeverise Shqiptare. Te gjitha keto elemente ofrojne nje sherbim cilesor , te sigurte dhe panderprerje te konektivitetit ne WAN dhe ne LAN qeveritar ku institucioni mund te nderfaqesohet me sherbimet e tjera private te Qeverise (Autentifikim ne AD, Thesari, PBA, HRMIS etj) si dhe te shkembeje te dhena me institucione te ndryshme nepermjet ketij rrjeti privat dhe sigurise qe ofron ky i fundit.


Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kerkese zyrtare prane AKSHI-t me kerkesat teknike per konektivitetin dhe/ose bandwith per internet.

- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimet qeveritare të ofruara nga AKSHI
.

Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Marrja e koordinatave te institucionit nga ana e specialisteve te AKSHI-t;

3. Procedura e verifikimit te link te FO prane institucionit dhe e lidhjes se tyre ne POP-GOVNET me te afert nepermjet Metro Ethernet Switches;

4. Ne vijim, ne varesi te natyres dhe madhesise se institucionit, vendoset ose jo Router fundor ne te.


Afati i Marrjes së Vendimit


Ne varesi te volumit te punes teknike, koha mund te varioje nga 48 ore nga marrja e kerkeses ne maksimumi 7 dite pune.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.


6. Komunikim i menjëhershëm: Instant Messaging, Audio, Video dhe Conference Audio-Video

 


Nëpërmjet këtij shërbimi është e mundur të komunikohet nëpërmjet mesazheve tekst,audio dhe video të transmetuara në rrjet nga përdoruesit në kohë reale. AKSHI ka ndërtuar platformën Microsoft Lync2013, e cila realizon dhe bën të mundur ofrimin e këtij shërbimi. 

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kerkese zyrtare prane AKSHI-t me sqarimet për specifikat e shërbimit.

Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e komunikimit IM


Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Procedohet nga specialistet e AKSHI, perkatesisht me krijimin e domaineve, kryerjen e konfigurimeve dhe shtimin e userave.


Afati i Marrjes së Vendimit


Në varesi te volumit të punes teknike, koha mund te varioje nga 1 në 4 ditë pune.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.


7. Instalim automatik dhe qendror i antivirus

 

Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi i antivirus në kompjuterat të cilet janë në domainin GOV.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kerkese zyrtare prane AKSHI-t me sqarimet për specifikat e shërbimit, aplikimi i kërkuar.

Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e antivirusit të ofruar nga AKSHI
.

Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Procedohet nga specialistet e AKSHI, përkatesisht me krijimin e paketave, konfigurimin e instalimit automatik të SW te kërkuar, etj.


Afati i Marrjes së Vendimit


Në varesi te volumit të punes teknike, koha mund te varioje nga 1 në 4 ditë pune.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.

8. Instalim i certifikates së Sigurise SSL

Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi i certifikates se Sigurise SSL në domainin GOV.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kërkese zyrtare prane AKSHI-t me sqarimet për specifikat e shërbimit, aplikimi i kërkuar.

- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e certifikates se sigurise SSL të ofruar nga AKSHI.

Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Procedohet nga specialistet e AKSHI per gjenerimin e certifikates

 

Afati i Marrjes së Vendimit

Në varesi te volumit të punes teknike, koha mund te varioje nga 1 në 4 ditë pune.

 

Periudha e Vlefshmërisë

Pa afat.

 

Tarifat dhe Taksat

 

Nuk ka.

 

9. Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve

Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi, konfigurimi dhe menaxhimi i antivirusit ne kompjuterat te cilet jane ne domainin GOV.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

- Kerkese zyrtare prane AKSHI-t për këtë shërbim.

- Formulari i kërkesës për të përfituar shërbimin e instalimit automatik te SW të ofruar nga AKSHI
.

Hapat e Procedurës

1. Paraqitja e kerkeses zyrtare prane AKSHI-t;

2. Procedohet nga specialistet e AKSHI, përkatesisht me instalimin e klientit, menaxhimin qendror dhe automatik (skanime, update).


Afati i Marrjes së Vendimit 


Në varesi te volumit të punes teknike, koha mund te varioje nga 1 në 4 ditë pune.

Periudha e Vlefshmërisë


Pa afat.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka.

 

 

AKSHI ofron gjithashtu dhe Shërbimin i SMS VAS

bu nasil online casino turkiye casino online online casino en iyi online casino sitelerinde turkiye online casino oynamak icin turkce online casino sitelerini ziyaret oldugunu.