6.jpg

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 ˝Për Riorganizimin e Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit˝, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit shpall konkurimin për vënd të lirë pune në pozicionin :

 

Specialist, Sektori i Sigurisë së Informacionit pranë Drejtorisë së Sigurisë e-Gov.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

·         Të ketë përfunduar studimet universitare/pasuniversitare për: Teknologji Informacioni, Informatike, Inxhinieri Informatike (si dhe fusha të ngashme);

·         Të ketë të paktën 1(një) vit eksperiencë pune;

·         Preferohet të ketë të paktën 1 (një) vit eksperience në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve ose cështjeve teknike të sistemeve mbrojtëse të sigurisë;

·         Të ketë eksperience apo njohuri për Sistemet e sigurisë sic janë: Firewall-et, SIEM, Imperva, Fortinet etj.

·         Të ketë njohuri te mira te gjuhes Angleze.

 

PAGA PËR POZICIONIN SPECIALIST: ËSHTË NË KATEGORINË (III-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 22.01.2018 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në adresën: Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 3, Kati I, Tiranë ose në adresën e e-mailit This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-        Kërkesë për aplikim;

-        CV;

-        Fotokopje të diplomës dhe librezës së notave;

-        Fotokopje të librezës së punës;

-        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

-        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-        Të paktën një letër rekomandimi;

-        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

 Publikuar më 12/01/2018