Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;

Për të aplikuar për nënshkrimin elektronik duhet të ndiqen këto hapa:

·         1. Shkarko këtu Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;

·         2. Shkarko këtu Formularin e aplikimit;

·         3. Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card) dhe licence e noterizuar ose origjinale(në rastet kur aplikuesi është ekspert, inxhinier, projektues, etj);

·         4. e-token (USB Cryptographic Token).

Rinovimi i Nënshkrimit Elektronik

·     1.  Kërkesë zyrtare për rinovimin;

·     2. USB Token; 

Vlefshmëria e certifikatës së nënshkrimit elektronik është 1 vjeçare. 

Pranimi dhe dorëzimi i dokumentave si dhe USBToken bëhet çdo ditë nga ora 11:00 më 13:00.

·         Dokumentat mund të dorëzohen edhe me postë zyrtare drejtuar AKSHI-t Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3, Kati I, Tiranë.

Përdorimi  

·         1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj - Shkarko ROOT CA.

·         2. Manuali teknik i Përdorimit - Shkarko  Manuali;

*Shënim*  

Programi i leximit të të dhënave brenda USB Token mundësohet nga operatori ekonomik ku blini USBToken, ai instalohet në kompjuterin tuaj të punës.

Specifikimet Teknike

·         * Specifikimet teknike të USBToken Shkarko specifikimet eToken

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

·         * Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.