Aplikimi për Nëshkrim Elektronik;
Pranimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet çdo ditë nga ora 09:00 më 16:00 pranë zyrave të AKSHI-t
1. Paraqitja e dosjes se plotë: 
a) Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t;
b) Shkarko këtu Formularin e aplikimit;
c) Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)
d) Fotokopje Licence/Fotokopje e NIPT-it
e) Mandat pagesa (usb token) sipas VKM nr 15 datë 12/01/2018, përkatësisht pika 3 dhe 4, për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike: 
-shkarko faturë akëtimi usb dhe faturë arkëtimi për asistencë teknike
*Shënim: Ky shërbim është i vlefshem për te gjithe subjektet private që paguajnë tarifen e kostove dhe sherbimeve + usb token sipas VKM-së më lart, pranë AKSHI-it
Rinovimi
  • 1.  Kërkesë zyrtare për rinovimin;
  • 2. USB token
Përdorimi  
  • 1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj - Shkarko ROOT CA.
  • 2. Manuali teknik i Përdorimit - Shkarko  Manuali;
Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik
Për të shfuqëzuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.